TKA paskelbta išimtis dėl tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų!

Informacija apie išimtį yra paskelbta TKA interniatiniame puslapyje: https://tka.lt/oro-transportas/2020/04/01/del-karantino-keiciamas-orlaiviu-tinkamumo-skraidyti-periodines-patikros-pazymejimu-isdavimas/?st=

Kiek plačiau kaip bus dirbama:

1. Orlaivio fizinę patikrą atlieka licencijuotas techninės priežiūros specialistas, kuris turi vadovautis TKA direktorės įsakyme nurodyta tvarka t.y.:
1.1.2.1. įvertino, kad visi privalomi orlaivio ženklai ir nurodomieji užrašai yra tinkamose vietose;
1.1.2.2. įvertino, kad orlaivis atitinka patvirtinto orlaivio skrydžio vykdymo vadovo reikalavimus;
1.1.2.3. įvertino, kad orlaivio būklė atitinka patvirtintus orlaivio dokumentus;
1.1.2.4. įvertino, kad orlaivis neturi akivaizdžių defektų, kurie nebuvo nurodyti pagal Reglamento I priedo (M dalies) M.A.403 dalį;
1.1.2.5. apie atliktą įvertinimą pagal šio įsakymo 1.1.2.1 – 1.1.2.4 papunkčių sąlygas atliko tai patvirtinantį įrašą orlaivio žurnale.

Dėl įrašo, rekomenduojamas įrašo tekstas: „Patvirtinu, kad atlikta orlaivio fizinės būklės patikra pagal 2020-03-31 TKA dir. įsakymą Nr. 2-68 ir nustatyta, kad orlavio būklė atitinka įsakyme nurodytus reikalavimus, ir orlaivis yra saugus vykdyti skrydžius

2. Paraiškos pateikimas – paraiška ir ją lydintys dokumentai teikiami el. paštu caa@tka.lt arba siunčiama paštu adresu: Rodūnios kel. 2, LT-02188, Vilnius, Lietuva
3. Gauta paraiška yra yra registruojama TKA dokumentų valdymo sistemoje ir nukreipiama TKA orlaivių skyriaus vadovui, kuris priskiria atsakingą specialistą. Šis specialistas susisieks su paraišką pateikusiu asmeniu/organizacija ir toliau jau bendrausite su paskirtu specialistu. Specialistas atliks dokumentinę patikrą ir įvertinęs paraišką ir su ja pateiktus dokumentus su jumis susisieks ir paprašys pateikti/patikslinti trūkstamus duomenis (bus tikrinama lygiai tie patys klausimai, ko klausdavome atvykę į vietą prie orlaivio – pvz. techninės priežiūros programos peržiūra, skrydžių vykdymo vadovas, orlaivio žurnalo lapų įrašai, formuliarų įrašai ir. t.t.)
4. Viską išsiaiškinus, ir priėmus sprendimą išduoti TSPPP, jis bus duodamas 6 mėn. laikui nuo sprendimo priėmimo – pvz. balandžio 15 d. išduotas TSPPP galios iki spalio 14 d.
5. Rinkliava – rinkliava lieka tokia, kaip kad „patikrą atlieka TKA“, nes TKA vykdys patikrą, ir tik mažą dalį (4 punktus) deleguos inžinieriui.

Pastaba:
1. Išimtis netaikoma “eksperimentinės kategorijos orlaiviams”. Vadovaujantis Aviacijos Įstatymu šios kategorijos orlaivių tinkamumo skraidyti reikalavimus nusako Lietuvos transporto saugos administracija. Taigi, TKA neturi jokios terisinės galios ar įgaliojimų priimti išimties dėl eksperimentinės kategorijos orlaivių STSP pratęsimo
2. Išimtis netaikoma naujai registruojamiems orlaiviams, kai reikia atlikti šių orlaivių fizinę patikrą – t.y. kai orlaivis neturi galiojančio kitos Europos Sąjungos šalies išduoto TSPPP.

TKA orlaivių skyrius